“ඔබට ඕනේ දේ, මම දෙන්න ලෑස්තියි” – මහින්ද රාජපක්ෂ

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් සංවිධානය කල නව බලවේගයක් පිහිටුවීමේ ජනතාරැළිය අමතමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කල ප්‍රකාශය.