බෙංගාල බොක්ක කැළඹෙයි චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප සහිත නවතිම විස්තරය මෙන්න

දකුණු දිග බෙංගාල බොංක ආශ්‍රිතව නොවැ 05 වන දින අවපිඩන තත්වයක් ඇතිවිම නිසාවෙන් වැසි බලාපොරෝත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමෙින්තුව සදහන් කළ තිබෙනවා.

එම අවපිඩන තත්වය 6-8 යන දිනවලදි බස්නාහිරට බරව නිරත දිග බෙංගාල බොක්ක හරහා මන්නාරම බොක්ක දිශාවට ගමන් කිරීමෙි හැකියාවක් පවතිනවා.

මෙි නිසා දිවයිනේ බෝහෝ පුදේශවල ගිගුරුමි සහිත වැසි ඇතිවමෙි හැකියාවක් පවති. එ අනුව උතුරු උතුරු-මැද දකුණ යන පුදේශවල වැසි ඇතිවමෙි තත්වයක් පවති.

ඌව මධ්‍යම මඩකලපුව පොළොන්නරුව යන පදේශවලට මී මී 100-150 අතර වැසි ඇතිවිය හැක.