කාලගුණය අයහපත් අතට! කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කළ නිවේදනය මෙන්න

නිරිත දෙසින් පවතිනන අඩුපීඩන කලාපය ක‍්‍රමයෙන් දිවයිනෙන් ඉවතට ගමන් කරද්දී ගිනිකොනදිිග බෙංගාල බොක්කේ වර්ධනය වන තවත් අඩුපීඩන තත්වයක් ගැන කාලගුණ විද්‍යාඥයින් අනතුරු අඟවා තිබේ.

ඉදිරි පැය 48ක කාලය තුළදී එ් පිළිබඳ සැළකිළිමත් වන ලෙස ධීවර හා නාවුක ප‍්‍රජාවට දන්වා සිටියි.

එ් පිළිබඳ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු නිවේදනය පහත දැක්වේ.

සැලකිළිමත් වන්න!

දිවයිනට නිරිත ශදසින් පවතින අඩු පීඩන කලාපය ක්රමශයන් දිවයිශනන් ඉවතට ගමන් කරමින් පවතී. නමුත් ශමම පද්ධතිශේ බලපෑම හේතුවෙන් අද (08) සහ හෙට යන දිනවලදී, දිවයිනට නිරිත ශදසින් වන මුහුදු ප්‍රහේශවල දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය සහ අහස වලාකුලින් බර ස්වභාවය තවදුරටත් අපේක්ෂා කෙරේ.

කාලගුණ විදයා ශදපාර්තශම්න්තුව මගින් ශම් සම්බන්ධව නිකුත් කරන ඉදිරි නිශේදන පිලිබඳ අවධානය ශයොමුකරන ලෙස මහජනතාවශගන් සහ ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

විවිශේෂ නිවේදනය;

1. තද වැසි තත්ත්වය

පුත්තලම සිට කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ඇතැම් ස්ථානවලට තද වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

2. සුළං තත්වය

දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශ සුළගේ වේගය පැ.කී.මී. 30-40 පමණ වේ. කන්කසන්තුරය සිට පුත්තලම සහ ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 50-60 දක්වා වැඩි විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන අවස්ථාවලදී සුළං වේගය ක්ෂණිකව (පැ.කි.මී. 70-80 පමණ) ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති හෙයින් එම මුහුදු ප්ප්‍රදේශ ක්ෂණිකව රළු වීමට වැඩි හැකියාවක් පවතී.

3. මුහුදේ ස්වභාවය

කන්කසන්තුරය සිට පුත්තලම සහ ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශ රළු විය හැක.

නාවුක සහ ධීවර ප්‍රජාව සදහා නිවේදනය

තවත් අඩු පීඩන තත්ත්වයක් ඉදිරි පැය 48 කාලය තුලදී අන්දමන් මුහුදු ප්‍ප්‍රදේශයේ සහ ඒ ආසන්න ගිනිශකොන දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් පවතී. මෙම පද්ධතිය තවදුරටත් වර්ධනය ශවෙමින් බස්නාහිර දෙසට බරව වයඹ දෙසට ගමන් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවේ.
මේ පිලිබඳ අවධානය යොමුකරන ලෙස ධීවර සහ නාවුක ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.