ඩිල්ස්කූප්

2016-08-29-ada

විශිෂ්ඨ ක්‍රීඩක තිලකරත්න ඩිල්ශාන්ගේ සමුගැනීම වෙනුවෙන්  අවන්ත ආටිගල විසින් 2016.08.29 දින අද පුවත්පතට අඳින් ලද කාටුනය