කුරුණෑගල නව නගරාධිපති තුශාර සංජීව නගරයේ කුණු ප්‍රශ්ණය විසදයි..

කුරුණෑගල නගර සභාවේ අභිනව නගරාධිපති තුෂාර සංජීව මැතිතුමා විසින් අද දිනයේ, කුරුණෑගල නගරයේ කසල කළමණාකරණය පිළිබඳව නව පරිසර හිතකාමී වැඩ පිළිවෙලක් අත් හදා බලනු ලැබීය.

ලෝකයේ දියුණුම රටවල් විසින් පාවිච්චි කරනු ලබන ක්ශුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය වර්ධනය කිරීම මගින් කසල ස්වාභාවිකව දිරාපත් කිරීමටත් දුර්ගන්ධය නැති කිරීමටත් භාවිතා කරන ක්‍රියාවලිය අද දින කුරුණෑගල සුන්දරාපොල කුණු කසල බැහැර කරන ස්ථානයේදී අත් හදා බලනු ලැබිණ.

මේ වෙනුවෙන් “මිසූ හෝ සිනර්ජි” ආයතනය විසින් සිදු කරන “නසෝමි” නම් වූ විශේෂ ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය මඟින් කසළ අපහරණ ක්‍රියාවලිය පරිසර හිතකාමී ලෙස සිදු කිරීම අත් හදා බැලීම අද දිනයේ සිදු කරණු ලැබූ අතර, එහි සාර්ථකත්වය මත, කුරුණෑගල නගරය පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

“මිනිස්සුන්ට නගරාධිපති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, හැබැයි මිනිසුන් ඔහු කෙරේ තැබූ විශ්වාසයට වැඩි වටිනාකමක් දෙන්න බොහෝ නායකයින්ට බැහැ.. මට අවශ්‍ය ඒ විශ්වාසයට වැඩි වටිනාකමක් ලබා දෙන්න.. ඓතිහාසික ඇතුගල්පුරවරය මේ රටේ සුන්දරම නගරය කරන්න මට හැකි දෙයක්ම කරන්නට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා” කුරුණෑගල නව නගරාධිපති තුශාර සංජීව මැතිතුමා SL News Lanka වෙත අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කලේය.