රියදුරු බලපත් ලබා ගැනීමේ විභාගයට ඉස්සරටහට වෙන්න යනදේ මෙන්න..

රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන විභාගය ඩිජිටල් ක්‍රමයට පැවැත්වීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමෙන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා පැවසුවේ ලබන මැයි මස සිට මෙම නව ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

විභාග අක්‍රමිකතා වැළැක්වීම සහ කඩිනමින් විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමේ අරමුණින් හඳුන්වා දෙන මෙම නව වැඩපිළිවෙළ යටතේ අයඳුම්කරුවන් 150කට පමණ එකවර විභාගයට පෙනී සිටිය හැකි වන බව පවසන ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ එහි මුල් අදියර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලයේදී ආරම්භ කරන බවයි.

Random Video: