හෙට සිට රටපුරා ඉන්දන හිගයක් ඇතිවන ලකුණු

කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සේවකයින්ගේ වැටුප් පිළිබද ප්‍රශ්නයක් මත පාලනාධිකාරියෙන් ඔවුන් ඉල්ලු ඉල්ලීම් මෙතෙක් ලබානොදීම හේතු කොටගෙන හෙට සිට කනිජතෙල් වෟත්තීය සමිති එකතුව වැඩ වර්ජනයක් දියත් කිරීමට අදහස් කර ඇත.

කනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයාට අද සවස 6:30 වන තෙක් අවසන් දැනුම් දීම කර ඇති බව කනිජතෙල් වෟත්තීය සමිති එකතුව පවසයි.
අද සවස 6:30 ට පෙර කනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයාගෙන් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොලදහොත් හෙට සිට අනිවාර්යෙන්ම වෟත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට කනිජතෙල් සේවකයෝ එළබෙන බව SL News Lanka වෙත වාර්තා විය.